Додатки

Закон УКРАЇНИ
"Про вибори народних депутатів України"

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні засади і принципи виборів народних депутатів України

1. Народні депутати України (далі – депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за пропорційною системою.

2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.

3. Депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі – виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі – партій (блоків) у загально-державному багатомандатному (далі – загальнодержавному) виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.

4. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною.

Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Право голосу на виборах депутатів (право обирати депутатів) мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

2. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України для осіб, які втратили паспорт, військовий квиток для військовослужбовців строкової служби, посвідчення особи моряка, закордонний паспорт громадянина України, відповідна картка установи кримінально-виконавчої системи для осіб, які утримуються в таких установах, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи.

3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як її члени у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, крім передбачених Конституцією України та цим Законом, забороняються.

5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

6. Громадянин України, який проживає або знаходиться в період підготовки і проведення виборів за межами України і перебуває на консульському обліку у представництві України за кордоном або на службі у військовому формуванні (частині), що дислокується за межами України, або працює на полярній станції України, має право голосу на виборах депутатів.

Стаття 3. Рівне виборче право

1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.

2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос.

Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.

Стаття 4. Пряме виборче право

Вибори депутатів є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають депутатів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).

Стаття 5. Вільні вибори

1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Стаття 6. Таємне голосування

Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Стаття 7. Особисте голосування

Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Стаття 8. Право бути обраним

1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

2. Проживання в Україні в сенсі цього Закону означає проживання на території, яка включає: територію в межах державного кордону України; територію дипломатичних, консульських та інших офіційних представництв України в інших державах та міжнародних організаціях; морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України; територію полярних станцій України.

3. Не може бути включеним у виборчий список і обраним депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Стаття 9. Право висування кандидатів у депутати

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які досягли вісімнадцяти років і мають право голосу, та реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 10. Виборчий процес

1. Виборчий процес – це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 11 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах:

1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

2) політичного плюралізму (багатопартійності);

3) гласності і відкритості виборчого процесу;

4) рівності прав партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу;

5) рівності всіх кандидатів у депутати;

6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

7) неупередженості до партій (блоків), кандидатів у депутати з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.

3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією України та цим Законом.

4. Виборчий процес включає такі етапи:

1) утворення виборчих комісій;

2) складання списків виборців;

3) висування та реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків);

4) проведення передвиборної агітації;

5) голосування;

6) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів.

5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

Стаття 11. Суб'єкти виборчого процесу

Суб'єктами виборчого процесу є:

1) громадяни України, які мають право голосу (далі – виборці);

2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України “Про Центральну виборчу комісію”;

3) кандидати у депутати, зареєстровані Центральною виборчою комісією;

4) партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати;

5) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом;

6) офіційні спостерігачі від партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу, від іноземних держав і міжнародних організацій.

Стаття 12. Гласність і відкритість виборчого процесу

1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються відкрито і гласно.

2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування чи посадових осіб, які обмежують їх виборчі права, забезпечують можливість для ознайомлення їх зі списками виборців, із виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), з порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів депутатів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.

3. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через засоби масової інформації або оприлюднюються іншим шляхом у п'ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом.

4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів – на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 25 цього Закону, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.

Стаття 13. Законодавство про вибори депутатів

Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України “Про Центральну виборчу комісію” та іншими законами України.


Розділ II.

ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Стаття 14. Види виборів депутатів та порядок їх призначення

1. Вибори депутатів можуть бути черговими і позачерговими.

2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку з закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.

3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України.

Стаття 15. Строки проведення виборів

1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України.

2. Початок виборчого процесу чергових виборів депутатів Центральна виборча комісія оголошує за сто вісімдесят днів до дня виборів.

3. Позачергові вибори депутатів проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

4. Початок виборчого процесу позачергових виборів депутатів Центральна виборча комісія оголошує не пізніше наступного дня після опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині третій цієї статті.


Розділ III.

ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ

Стаття 16. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи

1. Вибори депутатів проводяться по загальнодержавному виборчому округу, який включає в себе всю територію України.

2. Для проведення виборів депутатів територія загальнодержавного виборчого округу поділяється Центральною виборчою комісією на двісті двадцять п'ять територіальних виборчих округів з приблизно рівною кількістю виборців з урахуванням адміністративно-територіального устрою України.

3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня проведення виборів.

4. Повідомлення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному окрузі публікується Центральною виборчою комісією у державних засобах масової інформації у триденний строк з дня прийняття нею відповідного рішення.

Стаття 17. Виборчі дільниці

1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців територіальний виборчий округ поділяється на виборчі дільниці.

2. Виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких подань – за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу.

3. У стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.

4. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових формувань (частин). Виборчі дільниці на територіях військових формувань (частин) можуть утворюватися, як виняток, рішенням Центральної виборчої комісії за поданням відповідної територіальної виборчої комісії.

5. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, утворюються Центральною виборчою комісією за поданням відповідно Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій.

6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.

7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. У виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.

8. Рішення виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення, а у виняткових випадках, зазначених у частині сьомій цієї статті, – не пізніш як за два дні до дня виборів.

Розділ IV.

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 18. Система виборчих комісій

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, складають:

1) Центральна виборча комісія;

2) територіальні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:

1) Центральної виборчої комісії – на всю територію України;

2) територіальної виборчої комісії – на територію територіального виборчого округу;

3) дільничної виборчої комісії – на територію виборчої дільниці.

Стаття 19. Cтатус виборчих комісій

1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України “Про Центральну виборчу комісію”, цим та іншими законами. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України “Про Центральну виборчу комісію”.

2. Статус територіальних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.

3. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.

4. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою.

Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.

Стаття 20. Порядок утворення територіальної виборчої комісії

1. Територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сімдесят п'ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу.

2. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного територіального виборчого округу або міста, на території якого розташований цей округ.

3. Територіальна виборча комісія утворюється у кількості не менше десяти осіб. До складу комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше двох осіб від однієї партії (блоку) – суб'єкта виборчого процесу.

4. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

5. Партії (блоки) не пізніш як за вісімдесят п'ять днів до дня виборів подають до Центральної виборчої комісії список кандидатур від партії (блоку) – членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних – для включення їх до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.

6. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку керівних посад у територіальних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих партією (блоком) до складу територіальних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками).

7. У разі, якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання від партій (блоків) щодо складу територіальної виборчої комісії, або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії кандидатур від партій (блоків) становить менше десяти осіб, територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови в кількості десяти осіб, з урахуванням отриманих комісією подань партій (блоків).

8. Секретар територіальної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.

9. Рішення про утворення територіальної виборчої комісії підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на п'ятий день з дня її утворення.

Стаття 21. Порядок утворення дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня осередку (організації) партії (осередків (організацій) партій, що входять до блоку), крім випадків, передбачених частинами дев'ятою – одинадцятою цієї статті.

2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають на території відповідного територіального виборчого округу.

3. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше восьми осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох – чотирьох членів комісії.

4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині четвертій статті 20 цього Закону.

5. Районний, міський (міськрайонний) чи вищого рівня осередок (організація) партії (відповідні осередки (організації) партій, що входять до блоку) не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів подають до відповідної територіальної виборчої комісії список кандидатур від партії (блоку) – членів цієї партії (партії, що входить до блоку) або безпартійних для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідного осередку (організації) партії (керівників осередків (організацій) партій, що входять до блоку) і скріплюється печаткою (печатками) партії (партій). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.

6. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше двох осіб від однієї партії (блоку).

7. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих партією (блоком) до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками) в межах територіального виборчого округу.

8. У разі, якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій або кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше восьми осіб, дільнична виборча комісія утворюється з урахуванням подань партій (блоків) територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості восьми осіб.

9. Дільнична виборча комісія на судні, що в день виборів знаходиться у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції у строк, передбачений частиною першою цієї статті.

10. Дільнична виборча комісія при представництві України за кордоном, у військовому формуванні (частині), дислокованому за межами України, утворюється Центральною виборчою комісією за поданням керівника представництва, командира військового формування (частини) у строк, передбачений частиною першою цієї статті.

11. У виняткових випадках, передбачених частиною сьомою статті 17 цього Закону, дільничні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчих дільниць.

12. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.

13. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або іншим шляхом не пізніш як на третій день з дня її утворення.

Стаття 22. Повноваження Центральної виборчої комісії

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України “Про Центральну виборчу комісію” та іншими законами України.

2. Крім повноважень, визначених Законом України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія:

1) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

2) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;

3) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України із залученням до проведення перевірок працівників органів Міністерства фінансів України;

4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентаря для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

5) припиняє рух коштів на рахунках територіальних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;

6) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;

7) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу;

8) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків), залучає до проведення відповідних вибіркових перевірок установу банку, в якій відкрито відповідні рахунки;

9) забезпечує виготовлення бланків відкріплювального посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі – відкріплювальне посвідчення);

10) забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх територіальним виборчим комісіям;

11) у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів надсилає до Рахункової палати звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів;

12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 23. Повноваження територіальної виборчої комісії

1. Повноваження територіальної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

2. Територіальна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів у територіальному виборчому окрузі;

2) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, партіями (блоками);

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

4) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію на території виборчого округу;

5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;

6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;

7) вирішує питання розподілу коштів між дільничними виборчими комісіями у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

8) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;

9) разом з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, організовує ці зустрічі;

10) передає дільничним виборчим комісіям бланки відкріплювальних посвідчень та виборчі бюлетені;

11) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям;

12) встановлює підсумки голосування у територіальному виборчому окрузі;

13) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статті 70 цього Закону;

14) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів у відповідному територіальному окрузі та приймає щодо них рішення;

15) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;

16) веде облік офіційних спостерігачів, які зареєстровані у відповідному територіальному виборчому окрузі;

17) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

18) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 24. Повноваження дільничної виборчої комісії

1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

2. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів;

2) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців із виборчими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

6) у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчого бюлетеня;

7) організовує на виборчій дільниці голосування;

8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;

9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадку, передбаченому статтею 68 цього Закону;

10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 25. Організація роботи виборчих комісій

1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності – заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника – секретарем комісії

2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні – за необхідністю; у виняткових випадках, передбачених у частині сьомій статті 17 цього Закону, перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після її утворення.

4. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.

5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії.

7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

8. Виборча комісія на вимогу однієї третини комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, – невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії в день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.

9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без запрошення комісії лише кандидати у депутати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі від партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб – від однієї партії (блоку), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню.

Таке рішення приймається двома третинами від її складу. Комісія не може позбавити цього права зазначених осіб за вчинення дій, спрямованих на виконання ними своїх обов'язків, передбачених цим Законом. Працівники правоохоронних органів не мають права застосовувати заходи фізичного впливу до зазначених осіб.

11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні).

12. Рішення виборчої комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії.

13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину; рішення підписується головуючим на засіданні.

14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.

15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.

16. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.

17. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

18. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників.

Стаття 26. Статус члена виборчої комісії

1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України “Про Центральну виборчу комісію”.

2. Статус члена територіальної чи дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.

3. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови – інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) або дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на постійній основі. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.

4. Член виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Член виборчої комісії зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

6. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.

7. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу.

Стаття 27. Припинення повноважень виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу

1. Повноваження територіальної або дільничної виборчої комісії у разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або за поданням органів прокуратури.

2. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.

3. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відкликанням його партією (блоком);

3) припиненням його громадянства України;

4) втратою партією (блоком), за поданням якої особа включена до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу;

5) вибуттям на період до дня виборів за межі територіального виборчого округу або населеного пункту, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;

6) реєстрацією кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;

7) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків;

8) реєстрацією його уповноваженою особою партії (блоку), довіреною особою кандидата у депутати місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи спостерігачем від партії (блоку);

9) порушенням ним законодавства України про вибори;

10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

11) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;

12) його смертю.

4. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у статтях 20 та 21 цього Закону, відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено.

5. Територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про заміну голови, заступника голови, секретаря або іншого члена комісії відповідно до пункту 7 частини третьої цієї статті, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині четвертій цієї статті.

6. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 4, 6, 8, 10 – 12 частини третьої цієї статті, повноваження члена комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а у пунктах 2, 5, 7, 9, – з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

Стаття 28. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії

1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на постійній основі відповідно до частини третьої статті 26 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи і вищим від розміру заробітної плати народного депутата України.

3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють), крім звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, в день виборів депутатів та в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Робота осіб, зазначених у частині вісімнадцятій статті 25 цього Закону, оплачується в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та затвердженого кошторису.

Стаття 29. Оскарження рішень, дій та бездіяльності, що стосуються виборів депутатів

1. Виборці партії (блоки), кандидати у депутати мають право оскаржувати рішення, дії та бездіяльність суб'єктів, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, а виборчі комісії – суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті.

2. Рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб можуть бути оскаржені до суду.

3. Рішення, дії та бездіяльність виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до виборчої комісії вищого рівня або до суду.

4. Рішення, дії та бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів оскаржуються до районного (міського) суду за місцем розташування відповідної виборчої дільниці, а територіальної виборчої комісії та її членів – відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного суду, Київського та Севастопольського міських судів.

5. Рішення, дії та бездіяльність Центральної виборчої комісії та її членів оскаржуються до Верховного Суду України.

6. Скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії або суду у семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце до дня виборів, скарга може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню виборів. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана до відповідної виборчої комісії не пізніше двадцять четвертої години дня виборів, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду – не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем виборів.

7. Скарга, подана до виборчої комісії, повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;

2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження юридичної особи – заявника скарги;

3) суть порушеного питання;

4) зазначення вимог;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обгрунтовує свої вимоги;

6) підпис заявника скарги (представника юридичної особи – заявника) із зазначенням дати.

8. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а в день виборів чи у наступний за ним день – невідкладно.

9. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини сьомої цієї статті, повертається заявнику скарги (представнику юридичної особи – заявника) з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний день від дня надходження скарги.

10. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи зобов'язані за зверненням виборчої комісії перевірити обставини та вжити відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у встановлений виборчою комісією строк, але не пізніш як у п'ятиденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за п'ять днів до дня виборів, у день виборів чи в наступний за ним день – невідкладно.

11. Строк подання скарги, встановлений цим Законом, продовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.

12. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання і з тих же підстав її подано до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги чи про набрання законної сили рішенням суду не пізніш як на другий день відповідно з дня надходження скарги чи набрання законної сили рішенням суду.

13. Якщо рішення виборчої комісії скасовано судом, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду.

14. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути відповідне питання.

15. Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день виборів, таким чином, щоб забезпечити розгляд скарг у строки, встановлені цим Законом.


Розділ V.

СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 30. Порядок складання списків виборців

1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті, на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України. Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради.

2. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі відповідних загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім дільниць, зазначених у частинах третій – п'ятій статті 17 цього Закону) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніш як за тридцять днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.

3. Військовослужбовці, члени їх сімей та інші виборці, які проживають у межах розташування військових формувань (частин) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових формувань (частин), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових формувань (частин) до органів, що складають списки виборців, не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години.

4. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що в день виборів знаходяться у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових формувань (частин) не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

5. До списків виборців на виборчих дільницях, утворених при представництвах України за кордоном, включаються працівники цих представництв та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави на законних підставах, за їх письмовою заявою із зазначенням місця постійного проживання або поданням відкріплювального посвідчення, передбаченого частиною четвертою статті 31 цього Закону, а також поданням закордонного паспорта громадянина України або посвідчення особи моряка.

6. У виняткових випадках, передбачених частиною сьомою статті 17 цього Закону, списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у частині четвертій цієї статті закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових формувань (частин).

7. До списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу та які на день складання списків постійно проживають (для дільниць, утворених відповідно до частини другої статті 17 цього Закону) або в день виборів перебуватимуть на території відповідної виборчої дільниці (для дільниць, утворених відповідно до частин третьої – п'ятої статті 17 цього Закону).

8. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, – також число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.

Стаття 31. Порядок внесення змін до списку виборців та ознайомлення виборців з ним

1. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, зазначених у частинах першій, третій, четвертій статті 30 цього Закону, після чого він підписується головою та секретарем комісії, скріплюється печаткою комісії і не пізніш як за п'ятнадцять днів, а у виняткових випадках, передбачених у частині сьомій статті 17 цього Закону, не пізніш як за три дні до дня виборів подається для загального ознайомлення. Кожному виборцю надається можливість ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей.

2. Дільнична виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право запросити у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування для ознайомлення будь-які документи, що містять інформацію про місце постійного проживання громадян, на підставі яких складалися списки виборців.

3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

4. Виборець, який пізніше ніж за двадцять п'ять днів до дня виборів включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списків виборців, може звернутися до дільничної виборчої комісії із заявою про виключення його із списку виборців. На підставі цієї заяви та документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, дільнична виборча комісія видає виборцю відкріплювальне посвідчення. У списку виборців при цьому зазначаються дата видачі та номер відкріплювального посвідчення, ставляться підписи виборця, який отримав посвідчення, та члена дільничної виборчої комісії, який його видав. У день виборів відкріплювальне посвідчення не видається. У разі втрати виборцем відкріплювального посвідчення воно повторно не видається.

5. Відкріплювальні посвідчення мають єдину на всій території України нумерацію і є документами суворої звітності. Форма відкріплювального посвідчення затверджується Центральною виборчою комісією.

6. Порядок виготовлення, передачі територіальним та дільничним виборчим комісіям, вилучення та погашення невикористаних відкріплювальних посвідчень встановлюється Центральною виборчою комісією. Бланки відкріплювальних посвідчень передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня виборів, а у виняткових випадках, передбачених частиною сьомою статті 17 цього Закону, – у день першого засідання комісії.

7. Виборець, який прибув до дня виборів включно до населеного пункту не за місцем свого проживання і відповідно до частини четвертої цієї статті був виключений із списку виборців, включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії до списку виборців на підставі його заяви, документа, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону, та відкріплювального посвідчення, яке долучається до списку виборців.

8. Виборець, який вибув до дня виборів включно з населеного пункту, де він був включений до списку виборців, до отримання дільничною виборчою комісією бланків відкріплювальних посвідчень відповідно до частини шостої цієї статті, не пізніш як за п'ять днів до дня виборів може звернутися до дільничної виборчої комісії за місцем тимчасового перебування з письмовою заявою про його включення до списку виборців із зазначенням місця свого постійного проживання. На підставі заяви виборця та документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, дільнична виборча комісія приймає рішення про включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці.

9. Дільнична виборча комісія при включенні до списку виборців осіб відповідно до частин четвертої – шостої статті 30 цього Закону та частини восьмої цієї статті, на підставі відомостей, наданих керівниками відповідних закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових формувань (частин), а також відомостей, зазначених у заяві виборця про включення його до списку виборців, повідомляє протягом двох днів територіальну виборчу комісію територіального виборчого округу, до якого належить виборча дільниця (у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 30 цього Закону, – Центральну виборчу комісію), про включення до списку виборців особи, яка не подала відкріплювальне посвідчення, та про місце її постійного проживання.

10. Територіальна виборча комісія (у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 30 цього Закону, – Центральна виборча комісія), яка отримала повідомлення, зазначене у частині дев'ятій цієї статті, забезпечує невідкладну передачу цього повідомлення до дільничної виборчої комісії за місцем постійного проживання виборця, включеного без відкріплювального посвідчення до списку виборців в іншому місці. Дільнична виборча комісія на підставі цього повідомлення приймає рішення про виключення виборця із списку виборців на цій виборчій дільниці. У списку виборців при цьому замість підпису виборця зазначається “вибув”, а також вказуються номери територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де згідно з повідомленням виборець включений до списку виборців, зазначається дата прийняття рішення про виключення виборця із списку виборців на виборчій дільниці та ставиться підпис члена дільничної виборчої комісії, який вніс у список виборців ці відомості.

11. Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії, але не пізніш як за день до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а напередодні дня виборів, – невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги. Скарга, подана до суду до дня виборів, розглядається у п'ятиденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а скарга, подана в день виборів, – невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування.

12. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.


Розділ VI.

ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ
І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ

Стаття 32. Фінансування виборів депутатів

1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів пар
Оптимізм українців щодо чесності виборів суттєво зріс
----------------
Рейтинг кандидатів у Президенти України
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №46(51)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №45(50)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №44(49)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №43(48)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №42(47)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №41(46)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №40(45)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №39(44)
----------------
Інші новини
----------------


© Copyright Інститут Політики, 1999-2003.
При повному або частковому використанні материалів посилання на Інститут політики обов'язкове.